هر جا به بن بست رسیدم ، با کمک مهندس نصرتی مسیر پیش رو شفاف و مشخص شد و تیم ایشان هم در بحث اجرایی استراتژی هامون واقعا سنگ تمام گذاشتند